Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 96

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
designats per la Junta Directiva . Un ha de ser escollit d ’ entre els seus membres i és el que l ’ ha de presidir . Els altres quatre han de ser designats per la Junta Directiva d ’ entre socis o sòcies del Club de prestigi personal i professional reconegut i amb experiència en el seu àmbit d ’ actuació .
El president / a de la Comissió pot nomenar un vicepresident i un secretari . Tots els càrrecs són honorífics . El mandat dels membres de la Comissió d ’ Ètica i Transparència ha de coincidir amb el mandat de la Junta Directiva previst a l ’ article 34 . El cessament , la suspensió i la provisió de vacants dels membres de la Comissió els ha de fer lliurement la Junta Directiva . El funcionament de la Comissió d ’ Ètica i Transparència es regirà per un reglament de funcionament aprovat per la Junta Directiva .” El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent :

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Incloure dues noves disposicions transitòries :
Primera - “ La modificació de l ’ article 34è no afectarà la durada del mandat de l ’ actual Junta Directiva , que està previst que finalitzi el 30 de juny de 2026 . Per tant , entrarà en vigor a partir de la finalització , per qualsevol motiu , de l ’ actual mandat .”
Segona - “ A conseqüència de les pèrdues registrades i de l ’ endeutament del Club existent en el moment d ’ aprovar-se els comptes anuals relatius a l ’ exercici 2020-2021 , l ’ article 67è dels Estatuts queda provisionalment en suspens i sense efectes , fins a la restitució del patrimoni net positiu .”
El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent :
5 En blanc
321 A favor
18 En blanc
265 A favor
12 En contra
54 En contra