Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 95

ARTICLE 34È . DURADA DEL MANDAT
ARTICLE 39È . CODI ÈTIC .
ARTICLE 60È BIS . COMISSIÓ D ’ ÈTICA I TRANSPARÈNCIA
mantenint la xifra mínima en 14 . El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent :
13 En blanc
24 En contra
301 A favor

ARTICLE 34È . DURADA DEL MANDAT

S ’ ha aprovat la reducció de sis a cinc anys la durada d ’ un mandat : “ El mandat de la Junta és simultani per a tots els membres i té una durada de cinc anys naturals , que s ’ inicien el dia 1 de juliol i s ’ acaben el 30 de juny ”. El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent :
3 En blanc
4 En contra
337 A favor

ARTICLE 39È . CODI ÈTIC .

En virtut d ’ aquesta modificació , el codi ètic amplia la seva vinculació a tots els empleats del Club : “ La Junta Directiva ha d ’ aprovar un codi ètic de compliment obligat per a tots els membres de la Junta Directiva , de les comissions tant estatutàries com no estatutàries i per a tots els executius i empleats del Club ”. El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent :
5 En blanc
12 En contra
321 A favor

ARTICLE 60È BIS . COMISSIÓ D ’ ÈTICA I TRANSPARÈNCIA

Creació d ’ un nou article 60è bis amb el contingut següent : “ La Comissió d ’ Ètica i Transparència és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu amb la funció de vetllar pels valors del Club i garantir la seva correcta aplicació , d ’ acord amb el que disposa el seu reglament de funcionament . Està integrada per cinc membres